ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪੁੱਲ ਹੇਠੋਂ

ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪੁੱਲ ਹੇਠੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣਾ
ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ
ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪੁੱਲ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਲੈਣਾ
ਜਿਸਨੇ ਭਾਰ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਣਾ
ਗਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ
ਧੁੱਪਾਂ ਤੇ ਸਰਦਾਂ ‘ਚ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਾ
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਾਮੁੰਦਰੀ ਪੈਣਾ
ਇੱਸ ਭੋਲੇ ਪੁੱਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ

-ਦੀਪ ਨਾਗੋਕੇ
Copyright © 2012 DEEP NAGOKE. All Rights Reserved.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s